Program XXXIII Sympozjum PTZE 2024 – link do pobrania

PONIEDZIAŁEK (10.06.2024)

OTWARCIE i SESJA PLENARNA
8:45 – 10:15
(Chairmen: Leszek Kasprzyk, Bojan Štumberger)

1. Goga Cvetkovski
The scientific legacy of Professor Lidija Petkovska
Dorobek naukowy Profesor Lidii Petkovskiej

2. Tomasz Jakubowski
Effect of electromagnetic field on plants
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na rośliny

3. Maja Celeska Krstevska
Navigating the gusts: evolutionary strategies for optimizing wind farm layouts
Nawigacja w zmianach: ewolucyjne strategie w optymalizacji układów
farm wiatrowych

4. Andrzej Krawczyk, Ewa Korzeniewska
Gustav Robert Kirchhoff – 200 Anniversary of his birth
Gustav Robert Kirchhoff – w dwustulecie urodzin

S E S J A I
10:45 – 12:15 
ELEKTROMAGNETYZM W MEDYCYNIE 

(Chairmen: Paweł Bieńkowski, Marko Jesenik)

1. Grzegorz Cieślar, Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski
Application of magnetostimulation and magnetoledtherapy in adjuvant treatment of venous leg ulcers
Zastosowanie magnetostymulacji i magnetoledowej terapii w leczeniu wspomagającym owrzodzenia żylnego podudzi

2. Anna Koziorowska, Natalia Gałka (student), Ewelina Bator, Gabriela Betlej, Bartłomiej Peret, Marek Koziorowski
Efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz na aktywność oksygenazy hemowej 2 (HO-2) w siatkówce oka sarny
europejskiej
Effects of the interaction of electromagnetic fields with a frequency of 50 HZ on the activity of hem oxygenase 2 (HO-2) in the retina of the
european roe deer

3. Marek Koziorowski, Patryk Kogut (student), Gabriela Betlej, Ewelina Bator, Bartłomiej Peret, Anna Koziorowska
Efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz na aktywność oksygenazy hemowej 1 (HO-1) w siatkówce oka sarny
europejskiej
Effects of the interaction of electromagnetic fields with a frequency of 50 HZ on the activity of hem oxygenase 1 (HO-1) in the retina of the
european roe deer

4. Andrzej Krawczyk, Ewa Łada-Tondyra, Józef Mróz, Agnieszka Iwaniszczuk, Włodzisław Kuliński, Ewa Korzeniewska
Wpływ implantu metalowego na przebieg elektro-i magnetoterapii 
Influence of the metallic implant on the electro- and magnetotherapeutic process

5. Grzegorz Tatoń, Kamila Undas, Gabriela Kanclerz, Artur Kacprzyk, Rafał Pawlak
Nadwrażliwość elektromagnetyczna – doświadczenia i wiedza polskich lekarzy
Electromagnetic hypersensitivity – experience and knowledge of Polish doctors

S E S J A II 
12:15 – 13:45
INŻYNIERIA BIOELEKTROMAGNETYCZNA
(Chairmen: Anna Koziorowska, Sebastijan Seme)

1. Akinniyi Akinsunmade
Soil physical properties evaluation from geophysical and remote sensing datasets
Ocena właściwości fizycznych gleby na podstawie zbiorów danych geofizycznych i teledetekcyjnych

2. Paulina Bałuszyńska, Marcin Tomasik
Projekt opaski elektrostymulującej do rehabilitacji kończyn zwierząt
Design of an electrostimulating band for rehabilitation of animal limbs

3. Paweł Kiełbasa, Paweł Pysz, Akinniyi Akinsunmade, Anna Miernik, Tomasz Dróżdż, Mirosław Zagórda, Pavol Findura
Wykorzystanie georadaru w technologii rolnictwa precyzyjnego
Use of GPR method in precision agriculture technology

4. Mikołaj Skowron, Tomasz Dróżdż, Paweł Kiełbasa
Koncepcja modelu oddziaływania Pulsacyjnego Pola Elektrycznego PEF na materiał uwodniony
Concept of a model for the impact of the Pulsed Electric Field on hydrated material

5. Mykhaylo Zagirnyak, Anatolii Oksanich, Serhii Pritchin, Alyona Nikitina
The development of a PEMF therapy device with rational inductor dimensions
Aparaty do pulsacyjnej terapii polem elektromagnetycznym z racjonalnymi wymiarami cewki indukcyjnej

S E S J A III 
14:45 – 16:45
ELEKTROMAGNETYZM W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ

(Chairmen: Roman Kubacki, Goga Cvetkovski)

1. Witold Sygocki
Scientific communication in engineering sciences – a need or a bother…
Komunikacja naukowa w naukach technicznych – potrzeba czy kłopot…

2. Jernej Frangež, Marko Jesenik
Design of a portable electric energy storage system
Project przenośnego system przechowywania energii

3. Sebastijan Seme, Eva Simonič, Bojan Stergar, Klemen Sredenšek
Agrovoltaics – the integration of agricultural cultivation and electricity production
Agrowoltaika – zintegrowanie uprawy rolnej i produkcji elektryczności

4. Eva Simonič, Sebastijan Seme, Karel Zupanc, Klemen Sredenšek
Residential heat pump impact on distribution grid voltage amplitude: a simulation study
Wpływ domowej pompy ciepła na dystrybucję amplitudy napięcia w sieci

5. Bojan Štumberger, Zdravko Praunseis, Miralem Hadžiselimović, Brigita Ferčec, Amor Chowdhury, Sebastijan Seme, Iztok Brinovar
Scalability of interior permanent magnet motors for electric vehicles: design remarks
Skalowalność silników z wewnętrznymi magnesami trwałymi: uwagi projektowe

6. Klemen Sredenšek, Eva Simonič, Klemen Srpčič, Sebastijan Seme
Optimization of electrical energy production of the photovoltaic/thermal system
Optymalizacja produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych/cieplnych

17:15 
– WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTZE

WTOREK (11.06.2024)

SESJA IV (SESJA POSTEROWA)
9:00 – 11:00
(Chairmen: Tomasz Dróżdż, Mikołaj Skowron)

wykaz posterów w pliku pdf

SESJA V
14:30 – 16:00
ELEKTROMAGNETYZM W ŚRODOWISKU
(Chairmen: Grzegorz Cieślar, Mykhaylo Zagirnyak)

1. Aleksander Chudy, Paweł Mazurek, Korneliusz Pawlak
Analysis of power quality parameters in networks supplying apartment blocks, single-family house, and industrial facility
Analiza parametrów jakości energii w sieciach zasilających bloki mieszkaniowe, dom jednorodzinny i zakład przemysłowy

2. Roman Kubacki, Dariusz Laskowski, Rafał Białek, Marek Kuchta
Izotropowa sonda do pomiaru silnych pól mikrofalowych
The isotropic probe to the measurement of strong microwave fields

3. Marek Kuchta, Jacek Jakubowski, Roman Kubacki, Rafał Białek, Piotr Paziewski
Poligonowy miernik bardzo silnych, impulsowych pól elektromagnetycznych, PM-HPM1
Field meter for very strong pulsed electromagnetic fields, PM-HPM1

4. Paweł A. Mazurek, Aleksander Chudy
Analiza ekspozycji elektromagnetycznej na studentów kierunków inżynierskich
Analysis of electromagnetic exposure to engineering students

5. Jakob Vizjak, Marko Jesenik, Anton Hamler
Optimisation of two parameters of a spherical magnetorheological actuator
Optymalizacja dwóch parametrów w sferycznym siłowniku magnetoreologicznym

SESJA VI
16:30 – 18:00 
ELECTROMAGNETISM IN VARIOUS APPLICATIONS
(Chair: Anna Zielińska, Zdravko Praunseis)

1. Borys Borowik, Michał Tagowski, Michał Sobiepański
Projekt robota typu DELTA o strukturze równoległej
The design of DELTA – type robot with parallel structure

2. Beata Chudy, Maciej Gliniak
Zastosowanie pola elektromagnetycznego jako czynnika wspomagającego układ utleniający Fentona
The use of an electromagnetic field as a supporting factor in the Fenton oxidation system

3. Andrey Grishkevich
Wkład zbiorów krytycznych układu zasilania w wypadkowe wskaźniki niezawodności
Contribution of critical sets of the power supply system to the resulting reliability indicators

4. Stanisław Pawłowski, Mariusz Mączka, Jolanta Plewako, Ewa Korzeniewska, Marcin Lebioda
Badania numeryczne wpływu procesu ścierania struktury tekstronicznej na jej właściwości przewodzące
Numerical analysis of influence of abrasion process of textronic structure on its conducting properties

5. Agnieszka Wantuch, Filip Durlik
Wpływ oświetlenia elektrycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka
The impact of electric lighting on human health and well-being

ŚRODA (12.06.2024)

SESJA V (SESJA POSTEROWA)
09:00 – 11:00
(Chairmen: Ewa Łada-Tondyra, Andrzej Jąderko))

wykaz posterów w pliku pdf

SESJA VII
11:30 – 13:00
ELKTROMAGNETYZM I BIOINFORMATYKA
(Chairmen: Paweł Kiełbasa, Grzegorz Tatoń)

1. Kamila Białek, Jacek Jakubowski, Anna Potulska-Chromik, Monika Nojszewska, Anna Kostyra-Pruszczyk
Zastosowanie sekwencji zdań w rozpoznawaniu choroby Parkinsona na podstawie próbek pisma z wykorzystaniem konwolucyjnych
sieci neuronowych
Application of sentence sequences in the diagnosis of Parkinson’s disease based on handwriting samples using convolutional neural networks

2. Kamila Białek, Jacek Jakubowski, Rafał Białek
Zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych w rozpoznawaniu osób starszych na podstawie próbek pisma
Application of convolutional neural networks in recognition of elderly based on handwriting samples

3. Ewa Łada-Tondyra, Adam Jakubas, Ewa Stępień, Małgorzata Polz-Dacewicz
Skuteczność redukcji mikrobiologicznej tekstronicznej maty higienicznej – analiza badań wirusologicznych
Effectiveness of microbiological reduction of textronic hygiene mat – analysis of virological tests

4. Krzysztof Olesiak
Planowanie trajektorii ruchu robota stacjonarnego z wykorzystaniem algorytmów logiki rozmytej
Planning the motion trajectory of a stationary robot using fuzzy logic algorithms

5. Anna Zielińska
Zastosowanie technologii blockchain w budowie zdecentralizowanych rynków energii elektrycznej
Employing blockchain technology to create decentralized electricity markets

13:00 – Zakończenie konferencji 

Pliki:

materiały PTZE 2023.pdf

materiały PTZE 2022.pdf

materiały PTZE 2021.pdf

materiały PTZE_2020.pdf